27 lipca 2011

Stop janosikowe! w Legionowie

Dziś w legionowskim Ratuszu odbyła się konferencja w sprawie zmiany mechanizmu finansowego, zwanego podatkiem „janosikowym”. Na zaproszenie starosty legionowskiego w konferencji brali udział poseł Andrzej Halicki, wicemarszałek województwa mazowieckiego Marcin Kierwiński, przedstawiciel Prezydenta RP Michał Szweycer, jak również reprezentanci powiatów około warszawskich i gmin powiatu legionowskiego. Na spotkaniu nie zabrakło także pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Rafała Szczepańskiego.Swoje poparcie dla idei zmian w obecnie funkcjonujących przepisach

wyraził poseł Andrzej Halicki, podkreślając, że obecny mechanizm

zestawia ze sobą regiony czy miasta nie dające się porównać ani pod

względem wielkości, ani pełnionych funkcji. – Konieczna jest nowelizacja

ustawy w sposób, który pozwoli porównywać rzeczy porównywalne.-

powiedział. Dodał też, że ważne jest, aby przy okazji prac nad poprawą

mechanizmu solidaryzmu regionów nie zapominać o ustawie metropolitalnej,

które w obecnym stadium rozwoju regionów jest niezbędna. – Powinniśmy

myśleć o tych dwóch ustawach łącznie– mówił Halicki.

Pośród uczestników konferencji panowała zgoda co do jednego: obecnie funkcjonujący mechanizm wyrównywania szans
jest niesprawiedliwy i nie spełnia swojej roli. W obywatelskiej propozycji zmiany przepisów postuluje się, co warto podkreślić, jego zmianę, a nie zniesienie. Najważniejsze z postulowanych zmian to obniżenie wysokości „janosikowego” oraz zmiana systemu redystrybucji tych środków na system dotacji, zamiast dotychczasowych subwencji. Pozwoli to na lepsze wykorzystanie otrzymanej pomocy przez samorządy jej potrzebujące, a zarazem pozwoli poddać ich wydatkowanie kontroli społecznej.

Spotkanie zakończyło się konkluzją, że niezbędna jest zmiana obecnie funkcjonującego mechanizmu finansowego w sposób, który sprawi, że samorządy o wyższych dochodach nie będą krzywdzone i zniechęcane do działań pro rozwojowych, natomiast te, które otrzymają pomoc, wykorzystają ją z korzyścią dla swoich mieszkańców. Zebrani samorządowcy zadeklarowali dalszy aktywny udział w działaniach na rzecz zmiany przepisów w tym zakresie. 9 sierpnia zebrane pod projektem ustawy podpisy zostaną złożone w sejmie.

„Janosikowe” to mechanizm finansowy, który w zamyśle ustawodawcy miał

wyrównywać szanse poszczególnych regionów. Obarczone są nim samorządy

wszystkich szczebli, których dochody na głowę mieszkańca przekraczają

wyliczaną dla całego kraju średnią. Pozyskane w ten sposób przez budżet

państwa środki są przekazywane w formie dotacji wyrównawczej do

samorządów, których dochody per capita są niższe od wspomnianej

średniej. Podatek ten jest naliczany według rosnącej skali podatkowej

(na zasadzie podobnej do opodatkowania dochodów osobistych), która jest

szczególnie krzywdząca dla powiatów – dochodzi do 98%. – Przy takich

regulacjach dochodzi do tego, że powiaty uznane za ubogie, po otrzymaniu

subwencji wyrównawczej stają się bogatsze od tych, którym z racji ich

zamożności naliczono „janosikowe”. – podsumował prezentację, otwierającą

konferencję, starosta legionowski Jan Grabiec.

« Powrót