25 lipca 2011

97. Posiedzenie Sejmu 26-29 lipca 2011 r.

27 lipca 2011 roku
 1. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury, Komisji
  Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji
  Sprawiedliwości i Praw Człowieka o:

  1. poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  2. poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu
   prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości oraz
   niektórych innych ustaw,
  3. senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
  4. poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce
   nieruchomościami oraz o zmianie ustawy o przekształceniu prawa
   użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

  (druki nr
  przebieg procesu legislacyjnego3765,
  3859,
  4131,
  4352 i
  4449) – 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła

  – sprawozdawca poseł Stanisław Huskowski.

 2. wykonanie prawa Unii Europejskiej Sprawozdanie Komisji
  Infrastruktury oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i
  Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu
  zanieczyszczaniu morza przez statki oraz o zmianie ustawy o
  odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą
  kary (druki nr
  przebieg procesu legislacyjnego4396 i 4453) – 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła

  – sprawozdawca poseł Arkadiusz Litwiński.

 3. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o poselskim
  projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania
  budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
  (druki nr
  przebieg procesu legislacyjnego4029 i 4436) – 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła

  – sprawozdawca poseł Bożenna Bukiewicz.

 4. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (druki nr
  przebieg procesu legislacyjnego4395 i 4452) – 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła

  – sprawozdawca poseł Elżbieta Pierzchała.

 5. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym
  projekcie ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o
  transporcie kolejowym (druki nr
  przebieg procesu legislacyjnego4397 i 4454) – 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła

  – sprawozdawca poseł Krzysztof Tchórzewski.

 6. wykonanie prawa Unii Europejskiej Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych (druki nr
  przebieg procesu legislacyjnego4255 i 4430) – 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła

  – sprawozdawca poseł Robert Kropiwnicki.

 7. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw
  Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej
  Szkole Administracji Publicznej (druki nr
  przebieg procesu legislacyjnego4348 i 4427) – 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła

  – sprawozdawca poseł Jarosław Stolarczyk.

 8. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw
  Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zalegalizowaniu pobytu
  niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o
  zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach (druki nr
  przebieg procesu legislacyjnego4394 i 4458) – 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła

  – sprawozdawca poseł Józef Piotr Klim.

 9. Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o
  przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie
  ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (druki nr
  przebieg procesu legislacyjnego4346 i 4435) – 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła

  – sprawozdawca poseł Jadwiga Zakrzewska.

 10. Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji
  Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie
  ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz
  ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji
  wojennych i okresu powojennego (druki nr
  przebieg procesu legislacyjnego4347 i 4455) – 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła

  – sprawozdawca poseł Czesław Mroczek.

 11. wykonanie prawa Unii Europejskiej Sprawozdanie
  Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o
  zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
  (druki nr

  przebieg procesu legislacyjnego4326 i 4447) – 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła

  – sprawozdawca poseł Norbert Raba.

 12. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o
  rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
  oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (druki nr
  przebieg procesu legislacyjnego3897 i 4428) – 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła

  – sprawozdawca poseł Teresa Piotrowska.

 13. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o
  poselskim projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o
  systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy
  o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  oraz niektórych innych ustaw (druki nr

  przebieg procesu legislacyjnego4389 i 4459) – 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła

  – sprawozdawca poseł Magdalena Kochan.

 14. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny
  o poselskim projekcie ustawy o języku migowym i innych środkach
  wspierania komunikowania się (druki nr
  przebieg procesu legislacyjnego4324 i ) – 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła *

  – sprawozdawca poseł

 15. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny
  o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z
  Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druki nr
  przebieg procesu legislacyjnego4343 i ) – 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła *

  – sprawozdawca poseł

 16. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny
  o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń
  pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy – Przepisy
  wprowadzające ustawę o finansach publicznych (druki nr
  przebieg procesu legislacyjnego4344 i ) – 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła *

  – sprawozdawca poseł

 17. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży
  oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim
  projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie
  niektórych innych ustaw (druki nr
  przebieg procesu legislacyjnego4353 i ) – 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła *

  – sprawozdawca poseł Domicela Kopaczewska.

  w dniu 28 lipca 2011 r.

 18. Pytania w sprawach bieżących.

 19. Informacja bieżąca.

 20. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskich projektach ustaw o:

  1. zmianie ustaw dotyczących kredytu konsumenckiego,
  2. zmianie ustawy – Prawo bankowe,
  3. zmianie ustawy – Prawo bankowe

  (druki nr
  przebieg procesu legislacyjnego4350,
  4381,
  4413 i ) – 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła *

  – sprawozdawca poseł Sławomir Neumann.

 21. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
  Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim
  projekcie ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów (druki
  nr
  przebieg procesu legislacyjnego4284 i 4374) – 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła

  – sprawozdawca poseł Krzysztof Jurgiel.

 22. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o
  poselskim projekcie ustawy o nadaniu nowej nazwy Uniwersytetowi
  Humanistyczno-Przyrodniczemu Jana Kochanowskiego w Kielcach (druki nr
  przebieg procesu legislacyjnego4388 i 4448) – 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła

  – sprawozdawca poseł Irena Tomaszak-Zesiuk.

 23. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o
  komisyjnym projekcie uchwały w sprawie ustanowienia Dnia Pamięci o
  Zagładzie Romów i Sinti (druki nr
  przebieg procesu legislacyjnego4358 i 4423) – 3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła

  – sprawozdawca poseł Monika Wielichowska.

 24. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz
  Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji
  Drugiego Protokołu do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie
  konfliktu zbrojnego, podpisanej w Hadze dnia 14 maja 1954 r.,
  sporządzonego w Hadze dnia 26 marca 1999 r. (druki nr
  przebieg procesu legislacyjnego4283 i 4431) – 3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła

  – sprawozdawca poseł Urszula Augustyn.

 25. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz
  Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji
  Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o
  zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w
  sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się
  od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La
  Valetta dnia 7 stycznia 1994 r., podpisanego w Warszawie dnia 6 kwietnia
  2011 r. (druki nr
  przebieg procesu legislacyjnego4359 i 4421) – 3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła

  – sprawozdawca poseł Dariusz Lipiński.

 26. Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka
  o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach
  nieletnich (druki nr
  przebieg procesu legislacyjnego4171 i 4446) – 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła

  – sprawozdawca poseł Jerzy Kozdroń.

 27. wykonanie prawa Unii Europejskiej Sprawozdanie Komisji
  Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie
  ustawy – Kodeks karny i niektórych innych ustaw (druki nr
  przebieg procesu legislacyjnego4342 i ) – 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła *

  – sprawozdawca poseł

 28. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie
  ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
  publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr
  przebieg procesu legislacyjnego4465) – 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła

  – uzasadnia Minister Finansów.

 29. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr
  przebieg procesu legislacyjnego4468) – 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła

  – uzasadnia Minister Finansów.

 30. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o współpracy rozwojowej (druk nr
  przebieg procesu legislacyjnego4469) – 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła

  – uzasadnia Minister Spraw Zagranicznych.

 31. wykonanie prawa Unii Europejskiej Sprawozdanie
  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie
  ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
  ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z
  Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
  (druki nr

  przebieg procesu legislacyjnego4331, 4383 i 4383-A) – trzecie czytanie

  – sprawozdawca poseł Piotr Walkowski.

 32. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki o:

  1. rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie
   imprez masowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, a także o
   zapewnieniu bezpieczeństwa w związku z organizacją Turnieju Finałowego
   UEFA EURO 2012,
  2. poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw

  (druki nr
  przebieg procesu legislacyjnego4281,
  4280,

  4414 i ) – trzecie czytanie *

  – sprawozdawca poseł

 33. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim
  projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz zmianie ustawy –
  Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (druki nr
  przebieg procesu legislacyjnego4227, 4426 i ) – trzecie czytanie *

  – sprawozdawca poseł

 34. Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o aktualnej sytuacji w rolnictwie.

  w dniu 29 lipca 2011 r.

 35. Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2010 (druk nr
  przebieg procesu legislacyjnego4133) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr
  przebieg procesu legislacyjnego4422) – 10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła

  – wystąpienia Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz posła Andrzeja Czumy.


* – porządek dzienny może być uzupełniony po doręczeniu właściwych sprawozdań

wykonanie prawa Unii Europejskiej – ustawy i projekty ustaw mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

« Powrót