29 stycznia 2015

Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z dnia 28 stycznia 2015

28 stycznia odbyły się obrady Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Przewodniczył im Andrzej Halicki, minister administracji i cyfryzacji. W spotkaniu z przedstawicielami samorządu, oprócz szefa resortu administracji i cyfryzacji, uczestniczył Marek Wójcik, wiceminister w MAC.

Spotkanie rozpoczęto od możliwości wsparcia przez jednostki samorządu terytorialnego osób polskiego pochodzenia, ewakuowanych z Donbasu do Polski.

– Najdalej za pół roku osoby polskiego pochodzenia, ewakuowane do Polski z Donbasu, będą musiały się usamodzielnić, zacząć funkcjonować jak każdy z nas, co oznacza, że bardzo szybko będą musiały utrzymać siebie, dzieci, mieć gdzie mieszkać i móc opłacać rachunki – powiedział Andrzej Halicki, po wysłuchaniu informacji przygotowanych przez przedstawiciela Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, dotyczących wsparcia i pomocy udzielonej osobom polskiego pochodzenia ewakuowanym z Donbasu. – Dlatego rozmawiamy o znalezieniu miejsca dla całych rodzin, które będzie docelowe, a nie tymczasowe – podkreślił szef MAC.

W czasie posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego poruszono również kwestie dostosowania gminnych planów zagospodarowania przestrzennego do map zagrożeń powodziowych. Uzgodniono także 9 projektów rozporządzeń (w tym m.in.: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu CEPiK, Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych), 5 projektów ustaw (m.in.  Ministerstwa Finansów – ustawy o administracji podatkowej,  Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju – o zmianie ustawy o działach w administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, jak i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej) oraz 1 projekt założeń ustawy o rewitalizacji (Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju). Przewodniczący KWRiST poinformował też o uzgodnieniu w trybie obiegowym (14 stycznia br.) m.in. 3 projektów rozporządzeń Ministra Administracji i Cyfryzacji: w sprawie sposobu prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych, w sprawie trybu odbierania oraz przechowywania kopert zwrotnych dostarczonych przez wyborcę do urzędu gminy przed dniem głosowania oraz projekt rozporządzenia w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym w kraju.

Przedstawiciele samorządów podziękowali ministrowi Andrzejowi Halickiemu za sprawne przeprowadzenie procedury uzupełnienia składu polskiej delegacji w Komitecie Regionów. Komitet ten jest organem doradczym, reprezentującym samorządy lokalne i regionalne w Unii Europejskiej. Zadaniem Komitetu jest przedstawianie opinii na temat aktów prawnych UE z perspektywy lokalnej i regionalnej – Komisja, Rada i Parlament zobowiązane są do zasięgania opinii Komitetu Regionów przed przyjęciem decyzji UE w sprawach dotyczących samorządów lokalnych i regionalnych. Komitet Regionów liczy 353 członków (z których każdy ma zastępcę) ze wszystkich 28 państw UE, którzy mianowani są na pięcioletnią kadencję przez Radę działającą na wniosek państw UE. Każdy kraj wybiera swoich członków zgodnie z własną procedurą – są oni  pochodzącymi z wyboru przedstawicielami władz regionalnych lub lokalnych albo pełnią kluczowe funkcje w takich władzach w swoich regionach.

Źródło, fot: mac.gov.pl

« Powrót