5 lutego 2014

Powstała podkomisja analizująca wyroki ETPC

Dziś po­wo­ła­no sej­mo­wą pod­ko­mi­sję ds. wy­ko­ny­wa­nia wy­ro­ków Eu­ro­pej­skie­go Try­bu­na­łu Praw Czło­wie­ka. MSZ wska­zu­je, że ostat­nio Pol­ska zna­la­zła się poza grupą państw z naj­więk­szą licz­bą skarg przed ETPC. Nadal jed­nak wiele orze­czeń ocze­ku­je na wy­ko­na­nie.

Utwo­rze­nie sta­łej sej­mo­wej pod­ko­mi­sji ma­ją­cej się zająć ana­li­zą i wdra­ża­niem orze­czeń ETPC za­po­wia­da­ne było od wielu mie­się­cy. Człon­ko­wie pod­ko­mi­sji wy­bra­ni zo­sta­li na wspól­nym po­sie­dze­niu sej­mo­wych ko­mi­sji spra­wie­dli­wo­ści i praw czło­wie­ka oraz spraw za­gra­nicz­nych.

– Pre­zy­dia obu ko­mi­sji usta­li­ły, że pod­ko­mi­sja bę­dzie li­czy­ła 11 osób. Po­dział tych miejsc po­mię­dzy kluby od­bę­dzie się we­dług przy­ję­te­go pa­ry­te­tu – mówił Andrzej Halicki członek Komisji Spraw Zagranicznych. Poseł Halicki jako przewodniczący Parlamentarnej Delegacji do Rady Europy zabiegał o utworzenie tej podkomisji.

W ze­szłym roku – we­dług sta­ty­styk ETPC – do Try­bu­na­łu wpły­nę­ło 5031 no­wych skarg prze­ciw­ko Pol­sce. Za­ko­mu­ni­ko­wa­ne rzą­do­wi pol­skie­mu w celu za­ję­cia sta­no­wi­ska zo­sta­ły 154 spra­wy. Licz­by te zmniej­szy­ły się w po­rów­na­niu z po­przed­ni­mi la­ta­mi – w 2012 r. z Pol­ski wpły­nę­ły 5554 skar­gi, a za­ko­mu­ni­ko­wa­ne zo­sta­ły 193.

Pol­ska – jak pod­kre­śla MSZ – zna­la­zła się poza dzie­siąt­ką państw, prze­ciw­ko któ­rym toczy się naj­wię­cej po­stę­po­wań. Prze­ciw­ko Pol­sce na ko­niec ubie­głe­go roku za­wi­słych było 1648 skarg. Rok wcze­śniej – na ko­niec 2012 r. – było to na­to­miast 3100 spraw. – W dal­szym ciągu zde­cy­do­wa­na więk­szość skarg skła­da­nych prze­ciw­ko Pol­sce pod­le­ga­ła od­rzu­ce­niu przez Try­bu­nał na wstęp­nym eta­pie ba­da­nia spra­wy – za­zna­cza MSZ.

Na wy­ko­na­nie ocze­ku­je obec­nie przed Ko­mi­te­tem Mi­ni­strów 705 wy­ro­ków w spra­wach pol­skich, a więc ok. 200 mniej niż rok temu, z czego naj­wię­cej – 379 do­ty­czy prze­wle­kło­ści po­stę­po­wań oraz 180 zbyt dłu­gich tym­cza­so­wych aresz­tów. W roku 2013 Ko­mi­tet Mi­ni­strów uznał za wy­ko­na­ne 277 orze­czeń prze­ciw­ko Pol­sce, zaś w 2012 – 164.

W ze­szłym roku ogól­na licz­ba spraw za­wi­słych przed ETPC spa­dła do 99,9 tys. Try­bu­nał roz­strzy­gnął 93 tys. spraw, zaś licz­ba no­wych skarg, które wpły­nę­ły do ETPC wy­nio­sła 66 tys.

Kon­wen­cja o Ochro­nie Praw Czło­wie­ka i Pod­sta­wo­wych Wol­no­ści we­szła w życie 8 wrze­śnia 1953 r. Pol­ska ra­ty­fi­ko­wa­ła kon­wen­cję w stycz­niu 1993 r. jako jedno z 47 państw – człon­ków Rady Eu­ro­py. Na pod­sta­wie kon­wen­cji w 1959 roku po­wo­ła­no do życia Eu­ro­pej­ski Try­bu­nał Praw Czło­wie­ka ma­ją­cy sie­dzi­bę w Stras­bur­gu. Pol­ska uzna­je wła­ści­wo­ści ETPC do roz­pa­try­wa­nia skarg in­dy­wi­du­al­nych od 1993 r.

info własne, PAP

« Powrót